Τελευταία αναπροσαρμογή την 1η Αυγούστου 2016.

Γενική Aνακοίνωση

Καλωσορίσατε στo δικτυακό τόπο http://www.threesquares.gr

Ο επισκέπτης - χρήστης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τους ειδικότερους όρους περί πνευματικών δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων, πολιτικής Cookies, πριν χρησιμοποιήσει αυτό τον δικτυακό τόπο. Οι όροι χρήσης και οι ειδικότεροι όροι ρυθμίζουν την χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και ολόκληρου του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν, όπως κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο, μουσικής, αρχείων.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

O δικτυακός τόπος http://www.threesquares.gr, εφεξής για λόγους συντομίας «Δικτυακός Τόπος» έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με εμπορική επωνυμία Κωσταντίνος Κανάκης και με διακριτικό τίτλο ThreeSquares, εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία», με σκοπό την παροχή πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων διαδικτύου στους επισκέπτες - χρήστες του Δικτυακού Τόπου.

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (E-Mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info threesquares.gr ή μέσω τηλεφώνου, στην τηλεφωνική γραμμή 211.800.95.15

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Δικτυακού Τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Χρήση του δικτυακού τόπου μπορούν να κάνουν μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση ως επισκέπτης - χρήστης του παρόντος Δικτυακού Τόπου, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Κατά συνέπεια με την πρόσβαση και ανάγνωση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, αποδέχεστε ρητά, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης και αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε τυχόν άλλη συμφωνία με την Εταιρεία για την χρήση του Δικτυακού Τόπου δεν ισχύει και δεν έχει καμία εφαρμογή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει τμήματα οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, αυτών των όρων χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Δικτυακό Τόπο. Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το Δικτυακό Τόπο, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους όρους χρήσης και τους ειδικότερους όρους ώστε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το Δικτυακό Τόπο.

Δήλωση Αποποίησης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες.

Ωστόσο δεν παρέχεται καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι οι πληροφορίες σε αυτό το Δικτυακό Τόπο είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρης και ενδέχεται αυτός ο Δικτυακός Τόπος να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (και αποποιείται ρητώς την ευθύνη) να ενημερώνει το περιεχόμενο αυτού του Δικτυακού Τόπου ώστε οι πληροφορίες να είναι πάντοτε ενημερωμένες ή ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια ή η πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται. Κατά συνέπεια, ο επισκέπτης - χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώνει την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται πριν λάβει οποιαδήποτε αποφάσεις σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα θέματα που περιγράφονται σε αυτό το Δικτυακό Τόπο. Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν αφορά στις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται από τη νομοθεσία να παρέχονται με κάθε δυνατή ακρίβεια, για την περίπτωση διενέργειας δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί θα επιλυθεί από την Εταιρεία, ακόμα και σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να παράσχει πληροφορίες με σκοπό την αντιμετώπιση ενός προβλήματος.

H χρήση αυτού του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Oποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν, χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους. Η Εταιρεία αποποιείται ρητώς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλες τις ρητές, σιωπηρές, προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις και οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις ή δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας. Χωρίς κανένα περιορισμό, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ότι η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που μεταφορτώνετε (Download) ή κατά άλλο τρόπο αποκτάτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα, λογισμικό, προγράμματα ή υπηρεσίες, το πράττετε κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δική σας ευθύνη και ότι εσείς θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες που μπορεί να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή της πρόκλησης ζημιάς στο υπολογιστικό σας σύστημα.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός εγγυήσεων και επομένως οι παραπάνω αποκλεισμοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους και ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το Δικτυακό Τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου, ή από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ή για τη χρήση, μεταφόρτωση (Download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαφυγουσών αποταμιεύσεων ή απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ενημερωθεί ρητώς για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημιές. Αυτός ο αποκλεισμός και αποποίηση ευθύνης ισχύει για όλες τις αιτίες έγερσης αξιώσεων, είτε βασίζονται σε σύμβαση, είτε σε εγγύηση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του Δικτυακού Τόπου, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους επισκέπτες - χρήστες του Δικτυακού Τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών - χρηστών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου.

Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία δεν επιθυμεί να λαμβάνει από εσάς πληροφορίες που είναι εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα μέσω του Δικτυακού Τόπου της. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό αποστέλλεται στην Εταιρεία θα θεωρείται μη εμπιστευτικό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Αποστέλλοντας στην Εταιρεία οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά, παραχωρείτε στην Εταιρεία μια απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μεταφόρτωσης (Upload) σε διακομιστή (Server), αποστολής, μετάδοσης, διανομής, δημόσιας προβολής, εκτέλεσης ή τροποποίησης των εν λόγω πληροφοριών ή υλικών, καθώς και να δημιουργεί παράγωγα έργα από τις πληροφορίες ή τα υλικά αυτά ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τα χρησιμοποιεί ελεύθερα. Συμφωνείτε επίσης ότι η Εταιρεία είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που μας αποστέλλετε για οποιονδήποτε σκοπό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ωστόσο, δεν θα δημοσιεύσουμε το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιήσουμε κατά άλλο τρόπο ότι μας έχετε υποβάλει υλικό ή άλλες πληροφορίες, εκτός εάν:

  • (α) εξασφαλίσουμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας,
  • (β) σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα αυτού του Δικτυακού Τόπου θα δημοσιευτεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατά άλλο τρόπο με σχετική αναφορά του ονόματός σας, ή
  • (γ) είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να το πράξουμε.

Ο χειρισμός των πληροφοριών από τις οποίες μπορεί να προκύψει η ταυτότητα προσώπων τις οποίες αποστέλλετε στην Εταιρεία προκειμένου να λάβετε προϊόντα ή υπηρεσίες θα γίνεται σύμφωνα με την εταιρική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρακαλώ, μεταβείτε στην σελίδα με τον τίτλο Προσωπικά δεδομένα για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας.

Διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Αυτός ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές σε δικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές πλην αυτών της ThreeSquares. Η ThreeSquares δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, εγγύηση ή άλλη δέσμευση αναφορικά με οποιουσδήποτε δικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές τρίτων, για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν παραπομπές, δυνατότητες πρόσβασης ή διασύνδεσης από το δικτυακό τόπο της ThreeSquares. Η ύπαρξη διασύνδεσης προς ένα δικτυακό τόπο που δεν είναι της ThreeSquares δεν σημαίνει ότι η ThreeSquares επιδοκιμάζει το περιεχόμενο ή τη χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου ή την εταιρεία ή τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. Επιπροσθέτως, η ThreeSquares δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συναλλαγές στις οποίες προβαίνετε με τρίτα μέρη, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε ενημερωθεί για την ύπαρξη των εν λόγω τρίτων μερών (ή έχετε χρησιμοποιήσει μια διασύνδεση προς τα εν λόγω τρίτα μέρη) μέσω του δικτυακού τόπου της ThreeSquares. Κατά συνέπεια, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η ThreeSquares δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πόρων και ότι δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο που δεν είναι της ThreeSquares, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι είναι ανεξάρτητος από την ThreeSquares και ότι η ThreeSquares δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου. Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να προστατεύεστε από ιούς, λογισμικά σκουλήκια (Worms), προγράμματα παραπλάνησης (Trojan horses) και άλλα δυνητικά επιβλαβή προγράμματα και να προστατεύετε τις πληροφορίες σας με τον τρόπο που θεωρείτε εσείς τον πλέον κατάλληλο.

Αν οποιαδήποτε στιγμή έχετε εισέλθει σε κάποια άλλη ιστοσελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην παρούσα ιστοσελίδα πατώντας το βελάκι που δείχνει "πίσω", στο πρόγραμμα περιήγησης (Browser) ή πληκτρολογώντας την διεύθυνση της παρούσας ιστοσελίδας (http://www.threesquares.gr).

Διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο

Οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από την ThreeSquares, με την εξαίρεση ότι η ThreeSquares παρέχει συγκατάθεση για διασυνδέσεις όπου η διασύνδεση και οι σελίδες που ενεργοποιούνται μέσω της διασύνδεσης,

  • (α) δεν δημιουργούν πλαίσια γύρω από οποιαδήποτε σελίδα σε αυτό το δικτυακό τόπο ή δεν χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση και εμφάνιση οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου,
  • (β) δεν αποτελούν ψευδή δήλωση της σχέσης σας με την ThreeSquares,
  • (γ) δεν υπονοούν ότι η ThreeSquares αποδέχεται ή εγκρίνει εσάς, το δικτυακό σας τόπο ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρετε και
  • (δ) δεν παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις για την ThreeSquares ή κατά άλλο τρόπο βλάπτουν την υπεραξία - φήμη της ThreeSquares. Μια επιπλέον προϋπόθεση για την άδεια διασύνδεσης με αυτό το δικτυακό τόπο είναι ότι συμφωνείτε ότι η ThreeSquares έχει δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την άδεια που σας έχει παράσχει για τη διασύνδεση με αυτό το δικτυακό τόπο. Σε τέτοια περίπτωση συμφωνείτε να αφαιρέσετε άμεσα οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι χρήσης και οι ειδικότεροι όροι περί πνευματικών δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων, πολιτικής Cookiesτου του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτυακού Τόπου και του επισκέπτη - χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.