Χαρακτηριστικά Economy Standard Advanced Premium
Ευρωπαϊκό Datacenter
Χώρος δίσκου 1 GB SSD 2 GB SSD 5 GB SSD 10 GB SSD
Κίνηση δεδομένων 50 GB 100 GB 200 GB 500 GB
Φιλοξενούμενα Domain 1 1 1 1
Subdomains 1 1 2 4
Parked Domains 1 1 2 2
FTP Accounts 2 2 2 4
Control Panel cPanel cPanel cPanel cPanel
Hardware Uptime 100% 100% 100% 100%
Network Availability 99% 99% 99% 99%
Χαρακτηριστικά Economy Standard Advanced Premium
MySQL 1 1 2 4
PHP MyAdmin
Χαρακτηριστικά Economy Standard Advanced Premium
Λογαριασμοί Emails 2 4 8 12
Πρόσβαση Webmail
Email Forwarding
SMTP, POP3, IMAP
SPAM Assasin
Χαρακτηριστικά Economy Standard Advanced Premium
Προστασία DDoS
Firewall
Συνδρομή Economy Standard Advanced Premium
Ετήσια 50 € 75 € 100 € 150 €